CrystalCall小型呼叫中心--产品优势

CrystalCall小型呼叫中心--核心功能

CrystalCall小型呼叫中心--组网方案

CC系列产品型号规模对照表

型号 外线 内线 最大坐席数 传真通道
CC-101-4 4 4 4 0
CC-101F-4 4 4 4 2
CC-102-8 8 8 8 0
CC-102F-8 8 8 8 4
CC-102-16 16 16 16 0
CC-102F-16 16 16 16 4
CC-102-24 24 24 24 0
CC-102F-24 24 24 24 4
CC-103-30D 30 30 30 0
CC-103F-30D 30 30 30 4